Onze zorg-werking

We trachten een zorgbrede school te zijn.

Elk kind is uniek, ieder kind is verschillend. Allen hebben ze recht op kwaliteitsvol onderwijs, dat wordt gekleurd met brede zorg.

Wij willen ons heel bewust tot àlle kinderen richten. Zowel sterke als zwakkere leerlingen willen wij uitdagen, elk op zijn, haar niveau. Ook leerlingen die het om één of andere reden, tijdelijk of voor langere termijn, familiaal, persoonlijk en/of op studiegebied, moeilijk hebben, willen we maximale kansen geven en in de mate van het mogelijke op maat begeleiden.

Wanneer men aanneemt dat kinderen mogen verschillen, aanvaardt men dat zowel het leertraject als het begin- en eindpunt mogen verschillen. Niet alle kinderen moeten op hetzelfde ogenblik en op dezelfde leeftijd hetzelfde kunnen. Niet alle leerlingen moeten op het einde van een schooljaar op dezelfde wijze geëvalueerd worden.

We willen ook een kindvriendelijke school zijn, een school waar kinderen ECHT thuis mogen zijn.

We trachten ook een klimaat te creëren waarin ouders, leerkrachten en directie (en alle andere betrokkenen) mekaar zien als partners in de opvoeding van jongeren en alle kansen aangrijpen om met elkaar in gesprek te treden. Zo kunnen vele misverstanden vermeden worden en zorgen we voor een gerichte en efficiënte pedagogische aanpak.

Dit alles maakt onze school een kindvriendelijke en zorgbrede school.

 

Hoe realiseren we dit?

1. Zorgen voor een goede preventieve basiszorg voor ALLE leerlingen 

► Elk teamlid draagt de verantwoordelijkheid voor de kinderen van zijn eigen leergroep en is bekommerd om alle kinderen van de school. Vanuit die dagelijkse zorg zoekt iedereen mee naar wegen om elk kind zo individueel mogelijk te begeleiden.

*
zorgen voor… werken aan… in vraag stellen van… evalueren van … bijsturen van …
     - effectieve instructies
     - krachtige leeromgeving
     - veilig klas- en schoolklimaat
     - een adequate school- en klassenorganisatie

Via onze GOK-werking proberen we de kwaliteit van ons onderwijs regelmatig in vraag te stellen en bij te sturen waar nodig.

* het hoofd, hart en handen betrekken in het onderwijsaanbod

met hedendaagse taal-, wiskunde-, W.O.- methodes werken

voor aangename tussendoortjes zorgen

met de ganse school werken aan socio-emotionele vaardigheden. Maandelijks wordt er met de hele school aan een zelfde thema gewerkt. De evaluatie vind je op het rapport.

opvolgen van socio-emotionele vaardigheden per kind en per klas

→ welbevinden en betrokkenheid opvolgen en trachten te verhogen

→ interessante en plezierige uitstappen organiseren ( zeeklassen, sportklassen, …)

→ de jarigen van de maand met de hele school vieren

→ de muzische activiteiten krijgen een volwaardige plaats in het lestijdenpakket. Regelmatig worden er klasdoorbrekende creanamiddagen georganiseerd

kinderen zoveel mogelijk positief trachten te stimuleren door bv. een beloningssticker, een pluim, een schouderklopje, een opgestoken duim, …

zoeken, werken aan een goede speelplaatswerking om alzo pestproblematiek zoveel mogelijk te vermijden

* systematisch verzamelen van gegevens, nauwlettend opvolgen van leervorderingen, welbevinden en betrokkenheid

afname van leerlingvolgsysteem wiskunde, spelling en technisch lezen ( CSBO) + resultaten analyseren

→ afname bevraging welbevinden en betrokkenheid (aangepaste versie Ferre Laevers) + resultaten analyseren

→ opvolgen socio-emotionele vaardigheden

→ constante evaluatie (toetsen, klaswerk …)

→ analyseren van fouten bij toetsen, ev. klaswerk +

→ noteren, bijhouden en verwerken van info van toetsen, klaswerk, huistaken, ouders, bijzondere leermeesters, ev.hoekenwerk-ouders, ev. leesouders, …

→ bijhouden van leerling-dossiers

* rekening houden met de verschillen tussen leerlingen qua interesse, mogelijkheden, tempo

door gedifferentieerd en ev. remediërend te werken in de klas (basis of verrijking)

→ door aangepaste leer- en oefenstof aan te bieden tijdens werkvormen (contractwerk, hoekenwerk,  niveaulezen met leesmoeders (1 en 2), …)

* de zelfstandigheid van elk kind verhogen, opvolgen en ondersteunen

volgen van de leerlijn ‘leren leren’

→ ACTIEF gebruiken van zelfinstructiemethode ‘ Beertjes van Meichenbaum'

→ tijdens werkvormen (contractwerk, hoekenwerk, groepswerk…)

→ bij huiswerkplanning in de bovenbouw: rugzakjes (4), contracthuiswerk (5-6)

* creëren van een open en veilige school met een lage drempel, ouders als partners beschouwen bij het leer- en ontwikkelingsproces van hun kinderen

Ouders zijn altijd welkom op onze school. We willen voor leerlingen en ouders een luisterend oor bieden bij vragen, problemen, bedenkingen inzake opvoeding en onderwijs. De zorgcoördinator is de vertrouwenspersoon voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Leerlingen die nood hebben aan een babbel , zijn altijd welkom in ‘t zorgklasje.

→ regelmatig op de hoogte houden van leervorderingen via agenda, toetsen, rapport, …

→ ouders zijn op verschillende vlakken een hulp op school (leesouders, hoekenwerk-ouders, creanamiddagen, uitstappen…)

→ ouders worden actief betrokken bij het probleemoplossend handelen via oudercontacten

→ leerkrachten hebben een positieve ingesteldheid tegenover elke ouder

→ er is een actieve ouderwerking

→ er wordt rekening gehouden in de contacten en de correspondentie met gescheiden en nieuw samengestelde gezinnen

* gedragen door een goed samenwerkend team, dat openstaat voor vernieuwingen en bereid is zich te professionaliseren

regelmatig overleg tussen klasleerkrachten, alsook klasleerkracht, zorgco en zorgco-directie

→ op het einde van het schooljaar bespreken van leerling-dossiers en LVS-resultaten met de klasleerkracht van het volgend leerjaar

→ op vraag van de klasleerkracht zorgt de zorgcoördinator voor ondersteuning (op leerling-niveau, leerkracht-niveau)

→ collega’s ondersteunen mekaar tijdens klasvrije uren

→ volgen van nascholingen bv. flexibele werkvormen, handelingsgericht werken, …

* werken aan en onderhouden van een goed contact met het CLB

3 keer per jaar wordt er een MDO (Multi Disciplinair Overleg) georganiseerd. Dit is een overleg met klasleerkracht, zorgcoördinator, directie, CLB en ev. externe deskundigen, waarbij zorgen worden besproken, strategieën worden uitgestippeld, …

→ Bij het begin van het schooljaar worden de data hiervoor vastgelegd. Naast de MDO’s wordt ervoor gezorgd dat iemand van het CLB maandelijks op school aanwezig is. Er kunnen ook altijd extra overlegmomenten worden afgesproken indien dit nodig blijkt.

 

2. Aanbieden van verhoogde zorg voor leerlingen die het nodig hebben

► De verhoogde zorg wordt aangeboden door de klasleerkracht met mogelijke ondersteuning van de zorgcoördinator. Ouders worden steeds geïnformeerd.

Wanneer de preventieve basiszorg in de klas niet volstaat, dienen we onze zorg te verbreden. Bij die kinderen waar de ontwikkeling anders verloopt dan normaal (trager of sneller) en bij de leerlingen die dreigen kansen te missen, is verhoogde zorg noodzakelijk. Er wordt op zoek gegaan naar de onderwijsbehoeften van de desbetreffende leerling en we trachten ons onderwijsaanbod hierop af te stemmen. De verhoogde zorg wordt aangeboden door de klasleerkracht met mogelijke ondersteuning van de zorgcoördinator. Ouders worden telkens geïnformeerd en betrokken bij het nemen van interventies of acties. Vaak werkt de school dan met een heen-en-weerschriftje of zorgkaftje.

De verhoogde zorg wordt ook bij een CLB-overleg gemeld door de zorgcoördinator, directie of klasleerkracht. CLB geeft indien nodig advies over mogelijke acties, interventies en/of pedagogisch-didactische maatregelen. Het is voor ons team een uitdaging om zich hierin voortdurend te professionaliseren.

 

3. De ‘verhoogde zorg’ nog verder uitbreiden indien nodig

► Deze interventies (beschreven in een handelingsplan) worden aangeboden door de klasleerkracht, zorgcoördinator en ev. externe deskundigen

De huidige begeleiding van de betreffende leerling in de schoolse situatie dreigt vast te lopen. De belasting voor het schoolteam wordt groter. Er is nood aan bijkomende inzichten in de onderwijsleersituatie.
Ons schoolteam voelt dat zijn inspanningen én deze van de ouders én van de leerling geen of onvoldoende resultaat opleveren. CLB en ev. externe deskundigen dienen betrokken te worden bij de individuele probleemsituatie.
Onze school zal dan ook een MDO organiseren specifiek rond dit kind. Alle zorgverstrekkers worden hierop uitgenodigd. Het diagnostisch beeld van dit kind zal misschien uitgediept moeten worden ( door CLB, optometrist, kinderpsychiater, neuroloog, …) Op basis van een duidelijk diagnostisch beeld kunnen de zorgverstrekkers dan afspraken maken ( bv. doorverwijzen naar externe deskundigen, een aangepast leerprogramma opstellen , … ) en kan er een handelingsplan opgesteld worden.

 

4. Begeleiding bij een overstap naar een school op maat

► op zoek gaan naar een school met voldoende specifieke zorgkracht

Heel af en toe wordt de belasting voor het schoolteam te groot. Het leerkrachtenteam kan dan onvoldoende tegemoet komen aan de specifieke zorgbehoeften van de leerling. In overleg met alle zorgverstrekkers wordt er SAMEN op zoek gegaan naar een school op maat. Indien mogelijk en indien ouders dat wensen, bezoekt de zorgcoördinator samen met hen een school op maat.